0%

xor

xor

题目本身难度不大,就是异或即可,但是这个地方IDA有点问题,本来程序定义了一个数组,但是IDA里面的显示为一个变量,通过计算偏移值可以算出它是数组,这个地方以后要多加注意。

#include<cstdio>
char a[50]="hgame{Y0u_mayb3_need_th1s_0ne!!!!!}";
int b[50]={0,0,0,0,0,0,1,0,7,0,92,18,38,11,93,43,11,23,0,23,43,69,6,86,44,54,67,0,66,85,126,72,85,30};
int main(){
for(int i = 0; i < 35; i++)
printf("%c", a[i] ^ b[i]);
}